1. آیا کارمندان زیرمجموعه دانشگاه می توانند پروپوزال تحقیقاتی ارائه نمایند؟

  بله
  2. تعداد مجریان طرح های تحقیقاتی چه تعداد می تواند باشد؟
   از یک تا حداکثر چهار نفر

  3. آیا یک مجری می تواند بیش از یک طرح تصویب نماید؟
  در صورت موافقت معاونت پژوهشی کارکنان زیرمجموعه دانشگاه می توانند تا دو طرح تحقیقاتی ارائه نمایند.

  4. آیا فرم های انجام طرح های تحقیقاتی قابلیت دانلود از سایت را دارا می باشند؟
  بله در قسمت مستندات موردنیاز ارائه شده است.

  5. هر عضو هیأت علمی همزمان چند طرح تحقیقاتی را می تواند اجرا کند؟
  هر عضو هیأت علمی چنانچه مرتبه اش مربی باشد همزمان می تواند دو طرح هیأت علمی و یک طرح HSR،  اگر مرتبه اش استادیار باشد همزمان می تواند دو طرح هیأت علمی، دو طرح دانشجویی و یک طرح HSR،  چنانچه دانشیار باشد نیز می تواند همزمان سه طرح هیأت علمی، دو طرح دانشجویی و یک طرح HSRدر دست اجرا داشته باشد.

  در طرح تحقیقاتی دانشجویی استاد راهنما بودن محدودیت ندارد.

  6. برای اینکه عناوین طرح تحقیقاتی ام تکراری نباشد چه کار باید کرد؟
  جهت انجام طرح تحقیقاتی ابتدا به قسمت اولویت های پژوهشی مراجعه و مشخص نمایند طرح مذکور در راستای کدام اولویت پژوهشی می باشد. همچنین با جستجو در قسمت سامانه جامع مدیریت اطلاعات تحقیقات، پژوهشی و فنآوری که در قسمت سایت های کاربردی همین وب سایت وجود دارد از تکراری بودن یا نبودن عنوان پروپوزال اطمینان حاصل نمایند.

  7. سقف هزینه کلی پایان نامه ارشد، دستیاری، دانشجویی چه میزان است؟
  سقف طرح های تحقیقاتی دانشجویی 10 میلیون ریال، مقطع کارشناسی ارشد و دستیاری 30 میلیون ریال، و در مقطع PhD 50 میلیون ریال تعیین شده است.


  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0