دوران

لطفا صبر کنید ...

رزاق محمودی

مدیر مسئول مجله انگیسی زبان پژوهشکده

  • تحصيلات : دکترای تخصصی
  • تخصص : بهداشت مواد غذایی

رزاق محمودی

مدیر مسئول مجله انگیسی زبان پژوهشکده

  • تلفن : 02833344798
  • پست الکترونیکی : r.mahmodi@qums.ac.ir

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0