مرجعیت علمی در ارائه تحقیقات کاربردی با تاکید بر جامعه و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر، کسب جایگاه نخست در بین سایر پژوهشکده هاي مرتبط تحقیقاتی، همکاري و تعامل گسترده با سازمان هاي علمی و تحقیقاتی داخلی و خارجی، پیشرو بودن در گسترش و توسعه پژوهش هاي مرتبط با سلامت از جمله چشم اندازهاي این پژوهشکده براي سالیان آتی خواهد بود.


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0