پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی قزوین از تجمیع 4 مرکز تحقیقاتی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، سلولی و مولکولی، بیماري هاي متابولیک و رشد کودکان شکل گرفت و فعالیت خود را در مجموعه اي به مساحت 300 متر مربع درون مجموعه پردیس دانشگاه از سال 1397 آغاز نمود. پژوهشکده سلامت براي تحقق نقشه جامع نظام سلامت و برنامه ششم توسعه و هم چنین در راستاي انجام تحقیقات کاربردي در خصوص پیشگیري از بیماري ها و حرکت به سوي حفظ و ارتقاي سلامت جامعه پایه ریزي گردید، از این رو در راستاي اجراي فعالیت هاي تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین و تولید و توسعه تحقیقات کاربردي این پژوهشکد،  برنامه ریزي استراتژیک خود را تدوین نموده و با حمایت مدیران عالی به مرحله اجرا می گذارد. پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیر واگیر به عنوان عضوي از مجموعه علمی تحقیقاتی کشور تلاش خود را در جهت ارتقاي تولیدات علمی بر پایه نیازهاي جامعه به منظور رشد و شکوفایی جمهوري اسلامی ایران انجام می دهد.


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0