دوران

لطفا صبر کنید ...

مهران علیجان زاده

کارشناس پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیرواگیر

 • تحصيلات : دکترای تخصصی
 • تخصص : مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

مهران علیجان زاده

کارشناس پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیرواگیر

 • تلفن : 02833694014
 • پست الکترونیکی : mehran_alijanzadeh@yahoo.com

الهه جعفری

کارشناس پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیرواگیر

 • تحصيلات : کارشناسی ارشد
 • تخصص : اپیدمیولوژی

الهه جعفری

کارشناس پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیرواگیر

 • تلفن : 02833694014
 • پست الکترونیکی : elhejafari@gmail.com

نرگس محمودی

کارشناس پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیرواگیر

 • تحصيلات : کارشناسی
 • تخصص : مهندسی بهداشت محیط

نرگس محمودی

کارشناس پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیرواگیر

 • تلفن : 02833694014
 • پست الکترونیکی : mahmoudi.narges@yahoo.com

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0