دوران

لطفا صبر کنید ...

امیر پاکپور حاجی آقا

سردبیر مجله انگیسی زبان پژوهشکده

  • تحصيلات : دکترای تخصصی
  • تخصص : آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

امیر پاکپور حاجی آقا

سردبیر مجله انگیسی زبان پژوهشکده

  • تلفن : 02833694014
  • پست الکترونیکی : a.pakpour@qums.ac.ir

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0