پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی قزوین در نظر دارد با برخورداري از پژوهشگران و کارکنان زبده و با توجه به نیازهاي جامعه در راستاي اهداف زیر گام بردارد:

  • تلاش در راستاي اخذ موافقت قطعی تاسیس پژوهشکده
  • ارتقاي کمی و کیفی پژوهش ها و تحقیقات با توجه به نیازهاي جامعه
  • جهت دهی پژوهش ها و تحقیقات به سمت پژوهش هاي کاربردي
  • ارتقا تعاملات و همکاري هاي درون بخشی و بین بخشی، تعاملات با سازمان هاي داخلی و بین المللی
  • ایفاي نقش در زمینه سیاستگزاري و برنامه ریزي سلامت در استان
  • ایجاد رشته هاي تحصیلات تکمیلی مرتبط با سلامت اجتماع در استان

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0