• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ 
ششمین شورای پژوهشی پژوهشكده پیشگیری از بیماری های غیرواگیر برگزار شد.

ششمین جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیرواگیر مورخ نوزدهم آبان ماه با حضور اکثریت اعضای شورای پژوهشی برگزار شد. در این جلسه، ابتدا گزارش عملکرد پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیرواگیر و مراکز تحقیقاتی زیرمجموعه در سال 2021 توسط خانم دکتر زینب علی مرادی ارائه گردید. در ادامه مقرر گردید مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت عنوان تحقیقاتی (اجرای طرح مشترک بین مراکز) مرتبط با نیاز استان به جهت هم افزایی مراکز زیر مجموعه پژوهشکده در نظر بگیرد. در این جلسه 8 طرح تحقیقاتی از مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، 2 طرح تحقیقاتی از مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک و 9 طرح تحقیقاتی از مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی بررسی و تصویب گردید. 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0