• ساعت : ۷:۱۶:۱۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ 
پنجمین شورای پژوهشی پژوهشكده پیشگیری از بیماری های غیرواگیر برگزار شد.

پنجمین جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیرواگیر مورخ بیستم مرداد ماه با حضور اکثریت اعضای شورای پژوهشی برگزار شد. در این جلسه، ابتدا گزارش عملکرد 3 ماهه پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیرواگیر و مراکز تحقیقاتی زیرمجموعه توسط جناب آقای دکتر پاکپور ارائه گردید. در ادامه 4 طرح تحقیقاتی از مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، 4 طرح تحقیقاتی از مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک و 7 طرح تحقیقاتی از مرکز تحقیقات رشد کودکان بررسی و تصویب گردید. هم چنین مقرر گردید مراکز زیر مجموعه در راستای هم افزایی اقدام به اجرای طرح مشترک در سطح استان قزوین، بر مبنای نیاز و دغدغه جمعیت استان نمایند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0