• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ 
هفتمین شورای پژوهشی پژوهشكده پیشگیری از بیماری های غیرواگیر برگزار شد.

هفتمین جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیرواگیر برگزار شد.  در این جلسه 3 طرح تحقیقاتی از مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، 1 طرح تحقیقاتی از مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک، 1 طرح تحقیقاتی از مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی و 5 طرح ازمرکز تحقیقات رشد کودکان بررسی و تصویب گردید. 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0