• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ 
چكیده راهنمای مراقبت و درمان كووید-19

در لینک زیر چکیده آخرین ویرایش راهنمای مراقبت و درمان کوید-19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری جهت ابلاغ و اجرا در کلیه مراکز درمانی تحت پوشش بارگذاری شده است. لازم به ذکر است کلیه مداخلات درمانی در ارتباط با COVID-19 باید مطابق این دستورالعمل صورت پذیرد و هرگونه پیشنهاد از کمیته های علمی استان پس از طرح در کمیته علمی کشوری در صورت تایید به دستورالعمل مذکور اضافه می شود یا به صورت کارآزمایی بالینی مطابق استاندارد قابلیت اجرایی دارد.

چکیده راهنمای مراقبت و درمان کووید-19

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0