• ساعت : ۱۰:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ 
اجرای بزرگترین طرح استانی سواد سلامت كشور در استان قزوین

بزرگترین طرح استانی سواد سلامت در کشور در استان قزوین انجام شد. این طرح با مشارکت 9775 نفر در شش شهر و روستاهای تابعه استان قزوین توسط مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت معاونت تحقیقات و فناوری و واحد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه اجرا شد.
دکتر سید مهدی میرهاشمی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه با اعلام این خبر گفت نیاز استان به مجموع یافته های این پژوهش و اهمیت بی نظیر نتایج طرح  به منظور تعیین وضعیت سواد سلامت استان و یافتن نقاط ضعف برای اجرای مداخلات بهداشتی مناسب، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت را برآن داشت تا مطالعه ای گسترده در سطح استان با جامعه آماری بالا و نمونه های منسجم و بر مبنای جمعیت استان به انجام برساند. 
دکتر میرهاشمی افزود اجرای این طرح که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تصویب شد با ارتباطات درون بخشی و بین بخشی گسترده و مشارکت های فردی و سازمانی همراه بود به گونه ای که مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت به نمایندگی از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به عنوان بازوی علمی و واحد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت به نمایندگی از معاونت بهداشتی به عنوان بازوی اجرایی طرح در جهت جمع آوری داده ها به بهترین نحو و با بیشترین هماهنگی لازم تعاملات خود را به انجام رساندند.
وی افزود: داده ها حین جمع آوری مورد نظارت کارشناسان مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت قرار داشت و پس از جمع آوری پرسشنامه ها ورود دیتاها توسط این مرکز انتجام و آخرین وضعیت نمونه های هر شهرستان مورد بررسی و تحلیل وضعیت قرار گرفت و به معاونت بهداشتی اعلام شد، تا داده ها با نهایت نظم و دقت و برنامه ریزی مناسب جمع آوری گردد. 
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه حمایت مدیران ارشد دانشگاه از ابتدا تا انتهای این طرح را از نقاط ممتاز و بارز این دانست و گفت یافته های این طرح به زودی منتشر می گردد. 
دکتر میرهاشمی تعیین وضعیت سواد سلامت استان در طبقه بندی سنی استاندارد، چارک های اقتصادی، به تفکیک شهرستان ها، جمعیت روستایی و شهری و سایر متغییرهای اجتماعی از جمله شاخصه های مهم یافته های این طرح است.
گفتنی است  16 نفر در انجام این پروژه همکاری داشتند که شامل سه مجری طرح و 13 همکار بود.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0