اخبار
Social health
انتشار ششمین شماره مجله Social health and behavior

علاقه مندان می توانند برای مشاهده مقالات و ارسال مقاله به سایت نشریه به آدرس

  http://www.shbonweb.com   مراجعه نمایند.

 همچنین لینک دانلود مقالات در صفحه اصلی سایت http://sdh.qums.ac.ir  بخش مقالات آخرین شماره مجله     SocialHealthandBehavior    در دسترس می باشد.