اخبار
 استناد به مقالات مجله انگلیسی زبان (Social Health and Behavior ) دانشگاه علوم پزشکی قزوین
انتشار هشتمین شماره مجله Social health and behavior
کرونا پیشگیری از بیماری های غیر واگیر را از یادمان نبرد!!!
انتشار ششمین شماره مجله Social health and behavior
انتشار نهمین شماره مجله Social health and behavior
انتشار هفتمین شماره مجله Social health and behavior
مقاله دکتر امیر پاکپور، رتبه اول کشوری در بهترین پژوهش های حوزه کووید-19 را کسب کرد
پنجمین شورای پژوهشی پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیرواگیر برگزار شد.
دکتر زینب علیمرادی، به عنوان رییس مرکز تحقیقات «عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت» منصوب شد
افتخاری دیگر برای عرصه پژوهش دانشگاه / مجله Asian Journal of Social Health and Behavior موفق به دریافت ایندکس Scopus شد
سوالات رایج در خصوص تازه های کووید 19 و واکسیناسیون
عضویت دکتر امیر پاکپور حاجی آقا در کمیته علوم اعصاب و بهداشت روان
بخش اول گزارش طرح پژوهشی عوامل موثر بر پذیرش واکسن کرونا در جمعیت عمومی استان قزوین
1