اخبار اسلایدی
مقاله مرکز تحقیقات SDH پر ارجاع ترین مقاله کووید در سطح کشور

مقاله ی مرکز تحقیقات SDH تحت عنوان "طراحی ابزار ترس از کرونا"  طی مدت 5 ماه  در پایگاه SCOPUS  به تعداد ارجاع 103 عدد تا این تاریخ دست یافته است، که میانگین هر 2 روز یک ارجاع می باشد. این مقاله پر ارجاع ترین مقاله کووید، از میان 1108 مقاله چاپ شده در کشور  ایران می باشد. هم چنین این مقاله در پایگاه گوگل اسکالر به تعداد 235 ارجاع دست یافته است.