اعضای شورای عالی

ریاست پژوهشکده و عضو شورای عالی پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیر واگیر:

دکتر امیر پاکپورحاجی آقا


مدرک و رشته تحصیلی/مرتبه علمی:

دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت/استاد


سوابق پژوهشی:
رزومه پیوست میباشد

لینک سامانه پژوهان:

http://crs.qums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=14003046

آدرس:قزوین,بلوار نخبگان, بلوار پیروزی, امیرکبیر12,کلینیک محمدزاده, طبقه سوم پژوهشکده پیشگیری از بیماری

های غیر واگیر
شماره تماس :02833694014

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه و عضو شورای عالی پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیر واگیر : دکتر محمد مهدی امام جمعه
 

مدرک و رشته تحصیلی/مرتبه علمی : دکترا بهداشت محیط/ استاد دانشکده بهداشت
 

سوابق پژوهشی: رزومه پیوست میباشد

لینک سامانه پژوهان:

http://crs.qums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=14000782


آدرس:
  قزوین, بلوار شهید بهشتی، فرعی مودت،معاونت تحقیقات و فناوری

شماره تماس:  02833337006

 

معاون محترم آموزشی دانشگاه و عضو شورای عالی پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیر واگیر :

 دکتر نوید محمدی
 

مدرک و رشته تحصیلی/مرتبه علمی : فلوشیپ پزشکی اجتماعی / استاد پزشکی اجتماعی
 

سوابق پژوهشی: رزومه پیوست میباشد

لینک سامانه پژوهان:

http://crs.qums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=14000771


آدرس
: قزوین ، بلوار شهید باهنر ، دانشگاه علوم پزشکی ، معاونت آموزشی دانشگاه

تلفن تماس: 4  - 33336001- 028- داخلی 2501 و 2500     مستقیم  33341934 -028

مدیر معاونت تحقیقات و فناوری و عضو شورای پژوهشی پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیر واگیر:

دکتر سید مهدی میرهاشمی


مدرک و رشته تحصیلی/مرتبه علمی:

دکترا بیوشیمی بالینی/دانشیار


سوابق پژوهشی:
رزومه پیوست میباشد

لینک سامانه پژوهان:

آدرس:
قزوین ،بلوار شهید بهشتی، فرعی مودت،معاونت تحقیقات و فناوری

 شماره تماس :02833337006

معاونت پژوهشی و عضو شورای پژوهشی پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیر واگیر:
دکتر زینب علی مرادی


مدرک و رشته تحصیلی/مرتبه علمی:

دکترای سلامت باروری/استادیار


سوابق پژوهشی:
رزومه پیوست میباشد

لینک سامانه پژوهان:

آدرس:
قزوین, بلوار نخبگان, بلوار پیروزی, امیرکبیر12,کلینیک محمدزاده, طبقه سوم پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیر واگیر

 شماره تماس :02833694014

رییس مرکز تحقیقات متابولیک و عضو شورای پژوهشی پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیر واگیر:

دکتر سیما هاشمی پور


مدرک و رشته تحصیلی/مرتبه علمی:

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم(بالغین)/ دانشیار

 

سوابق پژوهشی:
رزومه پیوست میباشد

لینک سامانه پژوهان:

http://crs.qums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=14001219

:آدرس
قزوین, منطقه مینودر ، بیمارستان  ولایت، مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک

 

 شماره تماس :02833790620 داخلی:5091

رئیس مرکز تحقیقات رشد کودکان و عضو شورای پژوهشی پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیر واگیر:
دکتر شبنم جلیل القدر


مدرک و رشته تحصیلی/مرتبه علمی:

متخصص کودکان و فلوشیپ خواب/استاد


سوابق پژوهشی:
رزومه پیوست میباشد

لینک سامانه پژوهان:

آدرس:
قزوین ،خیابان شهید بهشتی، بیمارستان قدس , مرکز تحقیقات رشد کودکان

 شماره تماس :02833328709                            
 

    

عضو شورای پژوهشی پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیر واگیر:

دکتر محمد علی سلیمانی


مدرک و رشته تحصیلی/مرتبه علمی:

دکترای پرستاری/دانشیار

 

سوابق پژوهشی:
رزومه پیوست میباشد

 

لینک سامانه پژوهان:

آدرس:
قزوین, بلوار شهید باهنر ، دانشگاه علوم پزشکی ، دانشکده پرستاری و مامایی

 شماره تماس :02833338034
 

عضو شورای پژوهشی پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیر واگیر:

دکتر رضا قنبری


مدرک و رشته تحصیلی/مرتبه علمی:

دکترای بهداشت محیط/ استادیار

 

سوابق پژوهشی:
رزومه پیوست میباشد

 

لینک سامانه پژوهان:

آدرس:
قزوین,  بلوار شهید باهنر ، دانشگاه علوم پزشکی ، دانشکده بهداشت

 شماره تماس :02833369581
 

رئیس مرکز تحقیقات سلولی مولکولی و عضو شورای پژوهشی پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیر واگیر:

دکتر شهرام دارابی


مدرک و رشته تحصیلی/مرتبه علمی:

دکترای علوم تشریحی/ دانشیار

 

سوابق پژوهشی:
رزومه پیوست میباشد

 

لینک سامانه پژوهان:

آدرس:
قزوین،بلوار شهید با هنر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ساختمان علوم پایه،مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

 شماره تماس :0283336001/6 داخلی: 31465