معاونت پژوهشی

معاونت پژوهشی و عضو شورای پژوهشی پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیر واگیر:
دکتر زینب علی مرادی


مدرک و رشته تحصیلی/مرتبه علمی:
دکترای سلامت باروری/استادیار


سوابق پژوهشی:
رزومه پیوست میباشد

لینک سامانه پژوهان:


آدرس:
قزوین, بلوار نخبگان, بلوار پیروزی, امیرکبیر12,کلینیک محمدزاده, طبقه سوم
پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیر واگیر

 شماره تماس :02833694014