ریاست پژوهشکده


ریاست پژوهشکده و عضو شورای پژوهشی پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیر واگیر:
دکتر امیر پاکپورحاجی آقا


مدرک و رشته تحصیلی/مرتبه علمی:
دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت/استاد


سوابق پژوهشی:
رزومه پیوست میباشد

لینک سامانه پژوهان:

http://crs.qums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=14003046


آدرس:
قزوین, بلوار نخبگان, بلوار پیروزی, امیرکبیر12,کلینیک محمدزاده, طبقه سوم
پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیر واگیر

 شماره تماس :02833694014