مدیر اجرایی: دکتر زینب علی مرادی

مدرک و رشته تحصیلی/مرتبه علمی: دکترای سلامت باروری/استادیار

سوابق پژوهشی: رزومه پیوست میباشد

آدرس: قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین – پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیر واگیر

تلفن: 33344589   داخلی:  2621   

لینک سامانه پژوهان:
http://crs.qums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=14000945