سردبیر: دکتر امیر پاکپور حاجی آقا

مدرک و رشته تحصیلی/مرتبه علمی: دکترای آموزش بهداشت/ دانشیار

سوابق پژوهشی: رزومه  پیوست میباشد.

آدرس: قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین – پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیر واگیر

تلفن: 33344589   داخلی:  2621   

لینک سامانه پژوهان:

http://crs.qums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=14003046