مدیر مسئول:
دکتر رزاق محمودی

مدرک و رشته تحصیلی/مرتبه علمی: دکترای بهداشت مواد غذایی/ استاد

سوابق پژوهشی:  دانلود

آدرس: قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین – پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیر واگیر

تلفن: 33344589   داخلی:  2621   

لینک سامانه پژوهان

http://crs.qums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=14003107