ما برآنیم تا با اجراي پژوهش هاي هدفمند و کاربردي تلاش هاي خود را در مسیر ارتقا و بهبود سلامت جامعه سوق دهیم و با توسعه دانش تحقیقاتی از طریق زمینه سازي بستر مناسب به سمت رشد و شکوفایی علمی حرکت نماییم، در این راستا همواره به نیازهاي جامعه توجه نموده و با تکیه بر ارزش هاي اسلامی و نیروهاي توانمند به تولید و انتشار دانش و راهبردهاي عملی در خصوص حفظ و ارتقاي سلامت جامعه خواهیم پرداخت از این رو همواره مشارکت دهی ذینفعان را به عنوان راهبردي همیشگی سرلوحه کار خویش قرارداده تا با تکیه بر کارکنان و پژوهشگران توانمند، پیشبرد اهداف علمی و تحقیقاتی را با توجه به نیازهاي جامعه به انجام برسانیم.